BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CỦA BGĐ, HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017
tải file tại đây